กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

ผลการรับฟังความคิดเห็น แนวทางการมีส่วนร่วม

31 Mar 2023
157

ลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับแก้ไข)

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้จัดทำรายละเอียดของเนื้อหาเฉพาะส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม
ตามความเห็นของที่ประชุม ได้แก่ (1) การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (2) การเก็บรวบรวม
ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (3) เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน (4) การนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน
และ (5) บรรณานุกรมและภาคผนวก ไปเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2566 ในการนี้จึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 
รายละเอียดของเนื้อหาเฉพาะส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

20