กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจการยอมรับ

27 Feb 2023
1255

 

หรือแสดงความคิดเห็น 
ผ่าน URL :
shorturl.asia/PifTX

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับชมวิดีโอเผยแพร่ผลการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อ
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
รับชมวิดีโอ

เอกสารเพิ่มเติม
ระบบการประเมินผลกระทบส่งแวดล้อมของประเทศไทย 

Photos and Videos
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

99