กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

11 Jan 2023
271
คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์ม
สำหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

  คู่มือการใช้งาน
1. คู่มือการใช้งานระบบ EIA
2. คู่มือการใช้งานระบบ Monitor
3. คู่มือการใช้งานระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
หมายเหตุ : รับชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง "การอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมู,การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus"
     ศึกษาขั้นตอน "การจัดการสิทธิ"

  แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ EIA
1. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ Monitor 
1. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง
- ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจาการทำเหมือง
- ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
- ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง
- ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดเสียง

 

Photos and Videos
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

883