กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

คำถามที่พบบ่อย

- สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในเบื้องต้นได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://eia.onep.go.th/ โดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีโดยจะไม่มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล - สำหรับผู้ที่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว 1. ผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนในระบบเดิม สามารถใช้งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสผ่านเดิมได้ 2. ผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนในระบบเดิมแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ผู้ดูแลระบบจะสอบถามอีเมลจากผู้ใช้งานและลงข้อมูลในระบบพร้อมทั้งกดเมนูลืมรหัสผ่านเพื่อให้ระบบส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานเพื่อลงทะเบียนรหัสผ่านใหม่
- กรณีผู้ใช้งานมีการลงทะเบียนอีเมลในระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถแนะนำให้ผู้ใช้งานกดเมนูลืมรหัสผ่าน หน้าเว็บไซต์ Smart EIA Plus https://eia.onep.go.th/ และกดเลือก “ลงชื่อเข้าใช้งาน” หลังจากนั้นไปที่เมนู “ลืมรหัสผ่าน” หรือแนะนำให้เข้าศึกษาวิธีการผ่านคู่มือการใช้งาน - กรณีผู้ใช้งานยังไม่มีการลงทะเบียนอีเมลในระบบ ผู้ดูแลระบบจะสอบถามอีเมลจากผู้ใช้งานและลงข้อมูลในระบบพร้อมทั้งกดเมนูลืมรหัสผ่านเพื่อให้ระบบส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานเพื่อลงทะเบียนรหัสผ่านใหม่
สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและรหัสผ่านจากระบบเดิม มาใช้ในระบบใหม่ได้ โดยผู้ดูแลระบบจะแนะนำเพิ่มเติมในการเข้าใช้งานครั้งแรก ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องลงข้อมูลนิติบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานในขั้นตอนอื่น ๆ ของระบบได้
กรณีที่ไม่ได้ยื่นโครงการในระบบ Smart EIA Plus ตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานแล้ว ให้ติดต่อกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดต่อ 02 256 6640, 02 265 6500 ต่อ 6858 หรือเมล databaseeia.onep@gmail.com เพื่อเปิดโครงการในระบบ Smart EIA Plus ให้แก่ท่าน
ชั้น 12 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Websit : eia.onep.go.th/site/index โทรศัพท์ : 02 265 6861 โทรสาร : 02 265 6629 อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
website : https://eia.onep.go.th/site/eia
สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ https://eia.onep.go.th/site/monitor
Website --> https://eia2.onep.go.th
ในเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการลงข้อมูลนิติบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ให้ผู้ใช้งานติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดต่อ 02 256 6640, 02 265 6500 ต่อ 6858
เจ้าของโครงการเข้าใช้งานระบบ Smart EIA Plus โดยใช้ https://eia.onep.go.th/ เลือกเมนูมอบหมายสิทธิการยื่นรายงาน กดเพิ่ม การมอบหมายสิทธิการยื่นรายงาน เลือกสิทธิที่จะมอบหมาย และใส่เลขประจำจัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ หรือศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งานในเรื่องการยื่นรายงานเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานทางหน้าเว็บไซต์ Smart EIA Plus https://eia.onep.go.th/
ให้ติดต่อกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดต่อ 02 256 6640, 02 265 6500 ต่อ 6858 หรือเมล databaseeia.onep@gmail.com
ไม่แนะนำให้มีการลงทะเบียนแทนกัน เนื่องจากการการลงทะเบียนจะมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ
เมื่อผู้ใช้งาน ยื่นรายยงานฉบับหลักเข้าสู้ระบบ Smart EIA Plus แล้ว ให้ท่านพิมพ์หลักฐานการยื่นรายงานเข้าระบบแนบพร้อมรายงานฉบับหลัก นำส่ง สผ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กดยื่นยันการยื่นรายงานในระบบ Smart EIA Plus
เข้าใช้งานระบบ Smart EIA Plus โดยใช้ https://eia.onep.go.th/ เลือกเมนูเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำ กดเลือกเมนูเปลี่ยนแปลง และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบให้ครบถ้วน หรือศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งานในเรื่องของผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานทางหน้าเว็บไซต์ Smart EIA Plus https://eia.onep.go.th/
เนื่องจากระบบ Smart EIA Plus ในส่วนของระบบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งมีใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ดังนั้น ในเมนูการขอรับใบอนุญาตบุคคลธรรมดา ยังไม่ได้เปิดใช้งาน จึงทำให้ระบบแจ้งว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาต แต่รูปแบบการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้ตามปกติ
- กรณีผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำยังไม่เคยลงข้อมูลในระบบ ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในระบบ โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งาน - กรณีผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ค้นหาโดยใช้ส่วนหนึ่งของชื่อแทนการค้นหาทั้งชื่อ หรือใช้เลขผู้เสียภาษีในการค้นหาแทน
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ประสาน กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการพิจารณารายงาน EIA
- กรณีการส่งรายงาน Monitor ในรูปแบบเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลได้จากประกาศ ทส. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ ติดต่อ 02 265 6637 - กรณีการส่งรายงาน Monitor ผ่านระบบ Smart EIA Plus ผู้ใช้งานสามารถขั้นตอนการใช้งานระบบ Smart EIA Plus ได้จากคู่มือการใช้งานทางหน้าเว็บไซต์ Smart EIA Plus (https://eia.onep.go.th/) หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยในขั้นตอนใด สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดต่อ 02 256 6640, 02 265 6500 ต่อ 6858 หรืออีเมล databaseeia.onep@gmail.com
ให้ผู้ใช้งานนำผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รายงานในเล่มรายงาน Monitor มากรอกในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในระบบ โดยค่ามาตรฐานในแบบฟอร์มดังกล่าว ส่วนมากเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศ ทส. ว่าด้วยการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม หากโครงการใดถูกกำหนดให้วัดค่ามาตรฐานที่นอกเหนือจากนี้ สามารถระบุเป็นหมายเหตุที่มาของค่ามาตรฐานที่โครงการใช้ได้
ในส่วนของการส่งรายงาน Monitor มีการแนบไฟล์ทั้งแบบ Excel และ PDF • กรณีไฟล์ Excel จะอยู่ในส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และส่วนที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม เนื่องจากข้อมูล Excel เป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างที่หน่วยงานอนุญาตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ • กรณีไฟล์ PDF จะอยู่ในส่วนที่ 5 ไฟล์รายงาน Monitor โดยผู้ใช้งานต้องแยกบทในการส่ง และแต่ละไฟล์ต้องขนาดไม่เกิน 50 MB
1. กรณีข้อมูลทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้เอง 2. กรณีข้อมูลที่ระบบไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้งานแก้ไข ติดต่อกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดต่อ 02 256 6640, 02 265 6500 ต่อ 6858 หรือเมล databaseeia.onep@gmail.com 3. กรณียื่นรายงาน EIA หรือรายงาน Monitor ผิด ให้ผู้ใช้งานจัดทำหนังสือขอแก้ไขข้อมูลรายงาน ส่งถึง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ระบุรายละเอียดส่วนที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุในหนังสือด้วยว่ารายละเอียดที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เป็นข้อมูลที่ตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารรายงานด้วย
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

95