กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

โครงสร้างและบุคลากร กพส.

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการ
    กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
02-265-6500 ต่อ 6869
นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
02-265-6675
นางพรรณนิภา สืบสิงห์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
02-265-6500 ต่อ 6860
นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
02-265-6500 ต่อ 6631
นางสาววริศรา ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
02-265-6500 ต่อ 6637
นางสาวฐิศิรักษ์ ฉ่ำคร้าม
หัวหน้างาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
02-265-6500 ต่อ 6861
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

20