กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

15 Mar 2022
1960

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

102