กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

รับฟังความคิดเห็น แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

08 Mar 2023
209

 

สผ. ขอเชิญชวนให้ความคิดเห็น 
เพื่อประกอบการปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในหระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
โดยท่านสามารถให้ความเห็นในรูปแบบออนไลน์
ได้ที่ https://forms.gle/xbrXPLPKX9gJJXki6
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 มีนาคม 2566


ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นได้ที่ เอกสารด้านล่างนี้
แนวทางการมีส่วนร่วมฯ ตามประกาศ สผ. 2562 (ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน) 
รายละเอียดของเนื้อหา (ร่าง) แนวทางฯเฉพาะส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิม

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : databaseeia.onep@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ 02 265 6500 ต่อ 6858

Photos and Videos
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

12