กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ สผ. ภายใต้กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

06 Sep 2022
1159
การรับฟังความคิดเห็น
เพื่อประกอบการจัดทำร่าง ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
ที่ออกตามความในมาตรา 11 และมาตรา 51/4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 150 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ให้อำนาจเลขาธิการ สผ.ประกาศกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2565 
ผลการรับฟังความคิดเห็น

 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประกาศ สผ. เรื่อง แบบคำขอใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต

2. ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ประกาศ สผ. เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสาร

5. ผลการรับฟังความคิดเห็น

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

17