กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

ระเบียบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

02 Sep 2022
238
ระเบียบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจาณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

24