กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

หน่วยงานด้าน EIA ของ สผ.

หน่วยงานด้าน EIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภารกิจงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 มีภารกิจ อำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ได้แก่ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เว็บไซต์กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) เว็บไซต์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

เกี่ยวกับ กพส.

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) มีหน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ดังนี้

อำนาจหน้าที่ กพส.

1
ดำเนินการเพื่อออกประกาศกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2
กำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสุขภาพในกระบวนการปรระเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3
ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
4
ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการกระจายอำนาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บางประเภท ขนาด ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจ
5
ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงานของโครงการหรือกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ
6
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7
ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

24