กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

การขออนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน

กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565  New
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระะทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 New
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 New
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบเอกสาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 New
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 New
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ
ในกระบวนการพิจารณาการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 New
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

22