กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

ทำเนียบ คชก.

คณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ คชก. เป็น คณะกรรมการตามกฎหมายที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ชุด (คชก. ส่วนกลาง)
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ บริการชุมชน จังหวัด และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร ที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด จำนวน 12 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก และอากาศ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียม
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ     สิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

25