กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

EIA Monitoring Awards

EIA Monitoring Awards

การมอบรางวัลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA Monitoring Awards เป็นโครงการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการมอบรางวัลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นๆ

สผ.ได้จัดพิธีมอบรางวัล EIA Monitoring Awards ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 และได้มีการมอบรางวัลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย ซึ่งมีทำเนียบสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี ดังนี้

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

24