กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ข้อมูลน่าสนใจ แนวทางการใช้แบบจำลองในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ข้อมูลชุดใหม่นี้ได้ปรับแก้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รอบนอก ให้เป็นไม่มีข้อมูล (0) ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้เป็นพื้นน้ำ (11) และปรับปรุง Landuse ในส่วนพื้นที่เมือง ให้เป็นพื้นที่อาศัยหนาแน่น (22) ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่การค้า (23) ทั้งนี้ ข้อมูลชุดใหม่ที่ได้ปรับปรุง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน Aersurface ในพื้นที่มาบตาพุด
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

22