กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

ติดต่อเรา

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานชั่วคราว สผ. อาคารทิปโก้ 2 ชั้น 12
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 265 6674
โทรสาร 02 265 6629
วันทำการจันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ08.30 - 16.30 น.
ติดต่อแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
02 265 6674
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
02 265 6675
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
02 265 6640
กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
02 265 6630
กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
02 265 6637
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

103