กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

Size

แบบสอบถามการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตามประกาศ สผ.

05 Sep 2022
191

แบบสอบถาม
การใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตามประกาศ สผ.
สำหรับผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีแผนที่จะทบทวนประกาศ สผ. เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกำหนดแนวทางให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น สผ. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตอบแบบสอบถามนี้ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 เพื่อ สผ. จะได้ประมวลเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ร่วมตอบแบบสอบถาม

หรือสแกน QR CODE

 

Photos and Videos
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง(ชั่วคราว) : 118/1 ชั้น 12 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 265 6674
โทรสาร : 02 265 6629
อีเมล : eiadev.sarabun@onep.go.th
Copyright © 2022 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | All rights reserved.
พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel

16